Verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen

Op deze pagina:
 • Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt.
 • Wie kan van deze fiscale aftrek genieten?
Investeringsaftrek in beveiliging
 • Welk voordeel?
 • Voorbeeld
 • Materialen die recht geven op een fiscale aftrek*
 • Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?
 • Wat moet u doen?
 • Voorbeeld attesten
Aftrek van de beroepskosten tot 120 %
 • Welk voordeel?
 • Voorbeeld
 • Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 %
 • Wat moet u doen?
Meer informatie
 • Wettelijke regelgeving

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt.

Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij de technopreventieve adviseurs van uw politiezone. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Investeringsaftrek in beveiliging

Welk voordeel?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 22,5 % genieten, namelijk de « Aftrek voor investering ». Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Voorbeeld:

Erik is zelfstandige (handelaar). In 2009 investeert hij € 15.000 voor de beveiliging van zijn beroepslokalen.

€ 15.000 x 22,5 % = € 3.375 investeringsaftrek Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst in 2009.

Materialen die recht geven op een fiscale aftrek*

 • anti-ramkraaksystemen
 • toegangscontrolesystemen
 • vertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • kluis met een inbraakvertragend slot
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen

* Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

U moet dus :

 • in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2010), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2009 vermelden
 • een formulier invullen « Investeringsaftrek ».

De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.

U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de investeringen.
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
 • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.
 • voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.
 • voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Voorbeeld attesten

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de geregistreerde aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

Aftrek van de beroepskosten tot 120 %

Welk voordeel?

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % (in plaats van 100 %).

Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Voorbeeld :

Het alarmsysteem van Eric, handelaar, is aangesloten op een vergunde alarmcentrale. De abonnementskosten van 1000 €, betaald in 2009, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 120 % van de winst die Eric in 2009 heeft gemaakt.

Het bedrag van de aftrek bedraagt 1000 x 120 % = 1200 €. Dit bedrag wordt bij de beroepskosten van Eric gerekend en wordt in mindering gebracht van zijn brutowinst.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 %

 • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
 • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
 • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven betaald in 2009 betreffende deze diensten, moeten vermelden in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2010), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van 2010.

Wettelijke regelgeving

Investeringsaftrek in beveiliging: De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)

Aftrek van de beroepskosten tot 120 %: Art. 54: In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd

contactinformatie

Cosmo

Belgium

T: +322 669 0202
F: +322 706 4740
E: info@cosmotime.be

Divisie Lilas Group sarl
BTW LU 25449746

Ons hierover contacteren:

Graag meer over:

contact

(Velden met een * zijn verplicht)
privacy beleid »